Les reserveren »

Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sportschool Ebert en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2      Sportschool Ebert is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het exploiteren van sportscholen en zwembaden.

1.3      Sportschool Ebert heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk als gemachtigde voor en namens de geëxploiteerde instituut werkzaam zijnde leerkrachten en c.q. ondernemers.

1.4      Sportschool Ebert is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

1.5      Tijdens het ‘vrijzwemmen’ is er geen toezicht in het zwembad. (geen aanwezigheid van badmeester of bewaking via camera’s)

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1     Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sportschool Ebert.

2.2     Sportschool Ebert behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3     Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

2.4     Ieder lid van Sportschool Ebert verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Sportschool Ebert binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1     Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één, zes of achttien maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

3.2     De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3     Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient schriftelijk plaats te vinden in de club door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door Sportschool Ebert niet geaccepteerd.

3.4     Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5      De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Sportschool Ebert en is voor het lid bindend.

3.6     In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

 1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
 2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
  3. Op grond van alle overige situaties, wat éénmalig per contractsduur mogelijk, waarbij geen bewijs overlegd hoeft te worden (vakantie) en waarbij een standaard bevriezingsperiode van 1 kalendermaand geldt.

Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen. Bij een vroegtijdige stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaald de klant het verschil van het oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug. (alleen onder bepaalde voorwaarden)

3.7     Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen programmatermijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Sportschool Ebert, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als de opzegging van het lidmaatschap in de club, door middel van het opzegformulier heeft plaatsgevonden, met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1       De tarieven en andere financiële zaken van Sportschool Ebert staan vermeld op de prijspresentatiekaart en ligt ter inzage bij de balie van Sportschool Ebert.

4.2       Steeds de laatste versie van de prijspresentatiekaart is geldend.

4.3         Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.4         Eventuele prijsverhogingen worden door Sportschool Ebert 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5         Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.6         De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING

5.1     Betaling van al hetgeen het lid aan Sportschool Ebert verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Sportschool Ebert, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Sportschool Ebert en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2     Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Sportschool Ebert gestelde betalingstermijn.

5.3     Indien het lid gebruik maakt van de door Sportschool Ebert, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Sportschool Ebert te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Sportschool Ebert afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4     Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste betalingstermijn en de inschrijfkosten incl. ledenpas(geldt niet voor zwemleden) contant bij inschrijving.

5.5       Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Sportschool Ebert het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Sportschool Ebert, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen maximaal 10 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Sportschool Ebert, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Sportschool Ebert rustende betalingsverplichting, dan is Sportschool Ebert gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Sportschool Ebert verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Sportschool Ebert een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6       De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om per drie maanden vooruit te betalen. Dit is echter duurder dan automatisch betalen (€ 3,60 extra per 3 maanden). Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

5.7       Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,75 (inclusief administratiekosten en ledenpas).

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1     Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sportschool Ebert aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2     Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Sportschool Ebert, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.3     Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Sportschool Ebert aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4     Sportschool Ebert behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5     Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Sportschool Ebert, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Sportschool Ebert het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6     Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

7.1     Sportschool Ebert sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Sportschool Ebert.

7.2     Het lid vrijwaart terzake Sportschool Ebert voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Sportschool Ebert terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8 : OVERIGE BEPALINGEN

8.1      Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2      De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Ebert gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPETTER ZWEMPAKKETTEN / SPETTER BASIS

1. Deelname
1. Voor deelname aan de zwemlessen bij Sportschool Ebert kunt u zich inschrijven
door een mail te sturen naar info@sportschoolebert.nl of aanmelden via onze website www.sportschoolebert.nl via de link ‘CONTACT’.
2. Indien er voor de zwemlessen van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van
inschrijving uw volgnummer.
3. Als er een plaats beschikbaar komt wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
U krijgt dan een zwemdag en zwemtijd toegewezen (in overleg) en een startdatum.
4. Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen na overleg met de zweminstructeur of via onze administratie.

2. Leeftijd
1. De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.

3. Lesmethode van onze zwemlessen
1. Sportschool Ebert geeft zwemlessen met een ongedeelde leergang. Dat wil zeggen dat
uw kind individueel doorstroomt naar een volgende groep. Door constante evaluatie van de kinderen en de instructeurs zorgen wij voor de hoogst haalbare kwaliteit en uiterst kindvriendelijke lessen. Een kind leert veel sneller als het de lessen leuk vindt.
2. Voor optimale aandacht werken wij met kleine beginnersgroepen. Het maximaal aantal in
een beginnersgroep is 6 kinderen en zwemmen 1x per week een half uur. Het maximaal aantal in een gevorderde groep is 12 kinderen en zwemmen 2x per week een half uur.
3. Gemiddeld staan er 42 klokuren voor het A-diploma. Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op de duur voor het behalen van een diploma. De ontwikkeling van een kind verloopt stapsgewijs. Het leren zwemmen is een intensieve bezigheid en uw kind zal daarom het diploma het snelst halen als de opleiding zonder grote onderbrekingen verloopt.
4. Het kan zijn dat u 1 maand moet wachten voor doorstroming naar een A12 of B groep, i.v.m. een wachtlijst voor deze groepen.

4. Vaste instructeur/instructrice
1. Sportschool Ebert streeft ernaar, in het belang van een goed contact, altijd dezelfde
instructeur/instructrice op een groep te hebben.
2. Ziekte, verlof of noodzakelijke roosterwijzigingen kunnen er desondanks voor zorgen dat
een andere instructeur/instructrice aan een groep wordt toegewezen.

5. Examen zwemmen
1. Sportschool Ebert vaardigt diploma’s uit van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit zijn
landelijk erkende zwemdiploma’s.
2. Pas als uw kind voldoet aan de door de NRZ gestelde eisen van het diploma mag uw
kind afzwemmen.
3. Voorafgaande aan het diplomazwemmen selecteert de zweminstructeur welke kinderen
er mogen oefenzwemmen. Als het oefenzwemmen afgesloten wordt met een voldoende dan mag u uw kind gaan inschrijven voor het diplomazwemmen. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.

6. Restitutie van lesgeld
1. Er wordt door ziekte of andere redenen van absentie geen restitutie van lesgeld verleend,
Aangezien het gereserveerde lesplaatsen betreft.
2. Indien u een contract heeft afgesloten voor een SPETTER Pakket, dan volgt bij
tussentijdse opzegging geen restitutie. Het pakket omvat het behalen van een diploma en is onafhankelijk van de tijd die een kind ervoor nodig heeft.

7. Betalingen
1. Betaling van lesgeld geschiedt per maand vooruit per automatische incasso.
2. Voor iedere inschrijving, examen worden kosten berekend. Uitgezonderd de SPETTER
ZWEMPAKKETTEN.
3. Voor iedere betalingsherinnering worden (administratie) kosten in rekening gebracht.
4. De eerste factuur kan onder invloed zijn van de startdatum en het inschrijfgeld een afwijkend bedrag zijn (uitgezonderd de Spetter Zwem Pakketten). Daarna volgen de normale maandbedragen.
5. Ziekte, vakantie of andere absentie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
6. Tijdens de zomervakantie geldt een vakantierooster. Wij zijn dan ook gewoon de gehele zomervakantie geopend, ook voor het inhalen van gemiste zwemlessen.
7. Als u een pakket heeft afgenomen dan betaald u vanaf de maand waarin uw kind is begonnen met volgen van de lessen 12 maanden het desbetreffende maandbedrag, afhankelijk van welk pakket u afgenomen heeft. Daarna stopt de betaling. In de pakketten zijn alle kosten verrekend zoals de inschrijfkosten, kosten voor de ledenpas, zwembandjes en de kosten voor het oefenzwemmen en diplomazwemmen.
8. Als u een Spetter Basis abonnement heeft afgesloten dan volgt er iedere maand een betaling van de abonnementskosten tot het behalen van het desbetreffende diploma. U betaald bij het afnemen van een Spetter Basis abonnement wel inschrijfkosten, kosten voor de ledenpas en de kosten voor het oefen- en diplomazwemmen.

8. Wanneer zijn er geen zwemlessen
1. Sportschool Ebert is gesloten op officiële feestdagen. Op deze gemiste lessen wordt geen
Restitutie verleend aangezien het gemiddelde maandbedrag hier al rekening mee houdt. Een uitzondering wordt gemaakt indien één bepaalde dag in één jaar hierdoor onevenredig vaak uitvalt (méér dan 2 keer), dan kunt u daarvan 1 les inhalen.
2. In de schoolvakanties is Sportschool Ebert gewoon open. De zwemlessen gaan dan ook
gewoon door. In de zomervakantie geldt een speciaal zomerrooster, u kunt dan via internet zelf uw zwemlessen inroosteren. Hierover zult u tijdig geïnformeerd worden.
3. Indien er door overmacht onzerzijds géén zwemles kan plaatsvinden, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. De gemiste lessen kunt u dan wel gewoon inhalen. De door u eventuele geleden gevolgschade zal niet worden vergoed.

9. Lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s
1. Alle lessen zijn met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid opgesteld. Dit geldt voor
zowel de uit te voeren oefeningen als voor het te gebruiken materiaal.
2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de instructeur/
Instructrice doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeur in de gelegenheid te stellen de lessen voor het kind zo veilig mogelijk te laten verlopen.
3. Tijdens uitbraken van ziektes is het niet toegestaan deel te nemen aan de zwemlessen,
indien er verschijnselen van de ziekte optreden bij de deelnemer of zijn/haar familie.

10. Afmelden
1. Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail info@sportschoolebert.nl
doorgegeven worden, doch uiterlijk op de lesdag zelf voor 10 uur.
2. Overige afmeldingen dienen 24 uur voor de zwemles via de mail info@sportschoolebert.nl
gemeld te worden.
3. Gemiste lessen (met uitzondering van ziekte) kunnen niet ingehaald worden. Wel is het
een vereiste als u een pakket heeft afgenomen dat uw kind voor het te behalen diploma 80% van de lessen gevolgd heeft. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er een afspraak met u gemaakt om te gemiste lessen in te halen (deze lessen zijn dan wel voor eigen rekening).

11. Ledenpas
1. Uw kind zal zich voorafgaande de zwemlessen iedere keer moeten inchecken met de
Spetter Ledenpas. Zo kunnen wij de presentie van uw kind bijhouden. Het inchecken is daarom ook verplicht. Zie 10.3.

12. Opzeggingen
1. Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient schriftelijk plaats te vinden
in de sportschool door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door Sportschool Ebert niet geaccepteerd.
2. Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient uiterlijk één volledige
kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

13. Aansprakelijkheid
1. Sportschool Ebert is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan door het
deelnemen aan lessen.
2. Sportschool Ebert is alleen aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen of
lichamelijk letsel indien dit het gevolg is van grove nalatigheid door een van haar werknemers.
3. Sportschool Ebert is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
4. Indien het zwembad wordt verhuurd of gebruikt door derden, is de gebruiker aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade aan persoonlijke eigendommen of schade aan het zwembad voor zover dit werd veroorzaakt door de huurder/gebruiker of zijn gasten.

14. Privacybescherming
1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy
behandeld.
2. Beschikbare gegevens zullen niet worden doorgespeeld aan derden.

15. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van
Sportschool Ebert.

16. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

Sportschool Ebert wenst u een plezierige tijd bij ons toe. Vragen en/of suggesties zijn altijd van harte welkom.

HUISREGLEMENT SPORTSCHOOL EBERT:

 • Bij verlies of beschadiging ledenpas dient u zelf een nieuwe ledenpas aan te schaffen via onze sportschool, tegen de dan geldende kosten.
 • U dient zich voor iedere training in te checken met uw ledenpas aan de balie door middel van de scanner.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor anderen.
 • Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens het sporten.
 • Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.
 • Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.
 • Gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan in ons sportcafé.
 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar en geen sterke drank aan personen onder de 18 jaar. Bij misdragingen ten gevolge van alcohol en/of verdovende middelen is het toegestaan u onmiddellijk te verwijderen uit de sportschool.