Les reserveren »

Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sportschool Ebert en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2      Sportschool Ebert is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het exploiteren van sportscholen en zwembaden.

1.3      Sportschool Ebert heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk als gemachtigde voor en namens de geëxploiteerde instituut werkzaam zijnde leerkrachten en c.q. ondernemers.

1.4      Sportschool Ebert is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

1.5      Tijdens het ‘vrijzwemmen’ is er geen toezicht in het zwembad. (geen aanwezigheid van badmeester of bewaking via camera’s)

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1     Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sportschool Ebert.

2.2     Sportschool Ebert behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3     Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

2.4     Ieder lid van Sportschool Ebert verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Sportschool Ebert binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1     Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één, zes of achttien maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

3.2     De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3     Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient schriftelijk plaats te vinden in de club door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door Sportschool Ebert niet geaccepteerd.

3.4     Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Ebert dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5      De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Sportschool Ebert en is voor het lid bindend.

3.6     In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

 1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
 2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
  3. Op grond van alle overige situaties, wat éénmalig per contractsduur mogelijk, waarbij geen bewijs overlegd hoeft te worden (vakantie) en waarbij een standaard bevriezingsperiode van 1 kalendermaand geldt.

Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen. Bij een vroegtijdige stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaald de klant het verschil van het oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug. (alleen onder bepaalde voorwaarden)

3.7     Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen programmatermijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Sportschool Ebert, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als de opzegging van het lidmaatschap in de club, door middel van het opzegformulier heeft plaatsgevonden, met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1       De tarieven en andere financiële zaken van Sportschool Ebert staan vermeld op de prijspresentatiekaart en ligt ter inzage bij de balie van Sportschool Ebert.

4.2       Steeds de laatste versie van de prijspresentatiekaart is geldend.

4.3         Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.4         Eventuele prijsverhogingen worden door Sportschool Ebert 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5         Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.6         De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING

5.1     Betaling van al hetgeen het lid aan Sportschool Ebert verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Sportschool Ebert, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Sportschool Ebert en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2     Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Sportschool Ebert gestelde betalingstermijn.

5.3     Indien het lid gebruik maakt van de door Sportschool Ebert, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Sportschool Ebert te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Sportschool Ebert afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4     Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste betalingstermijn en de inschrijfkosten incl. ledenpas(geldt niet voor zwemleden) contant bij inschrijving.

5.5       Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Sportschool Ebert het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Sportschool Ebert, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen maximaal 10 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Sportschool Ebert, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Sportschool Ebert rustende betalingsverplichting, dan is Sportschool Ebert gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Sportschool Ebert verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Sportschool Ebert een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6       De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om per drie maanden vooruit te betalen. Dit is echter duurder dan automatisch betalen (€ 3,60 extra per 3 maanden). Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

5.7       Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,00 (inclusief administratiekosten en ledenpas).

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1     Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sportschool Ebert aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2     Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Sportschool Ebert, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.3     Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Sportschool Ebert aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4     Sportschool Ebert behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5     Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Sportschool Ebert, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Sportschool Ebert het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6     Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

7.1     Sportschool Ebert sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Sportschool Ebert.

7.2     Het lid vrijwaart terzake Sportschool Ebert voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Sportschool Ebert terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8 : OVERIGE BEPALINGEN

8.1      Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2      De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Ebert gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

HUISREGLEMENT SPORTSCHOOL EBERT:

 • Bij verlies of beschadiging ledenpas dient u zelf een nieuwe ledenpas aan te schaffen via onze sportschool, tegen de dan geldende kosten.
 • U dient zich voor iedere training in te checken met uw ledenpas aan de balie door middel van de scanner.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor anderen.
 • Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens het sporten.
 • Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.
 • Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.
 • Gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan in ons sportcafé.
 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar en geen sterke drank aan personen onder de 18 jaar. Bij misdragingen ten gevolge van alcohol en/of verdovende middelen is het toegestaan u onmiddellijk te verwijderen uit de sportschool.